Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και τον ομώνυμο διακριτικό τίτλο, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Γ. Παπανδρέου αριθμός 94, ΤΚ 54655 έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα Ιστότοπο («Dr. Papaioannou», εφεξής «ιστοσελίδα»), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. Η αποδοχή τους λογίζεται γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στην ιστοσελίδα, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να αναστέλλει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Υπάρχει περίπτωση να τροποποιήσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική για τα cookies, την Πολιτική Προμηθευτών καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τις παραπάνω ενότητες, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και την πλοήγησή σας σε αυτή, η εταιρεία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλείσθε θερμά να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , την αλλά την Πολιτική Cookies, οι οποίες ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους χρήσης και τις οποίες έχουμε συντάξει για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και ο Ν 4624/2019.

Κανόνες Χρήσης της ιστοσελίδας

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Προμηθευτών και την Πολιτική για τα Cookies αυτού, την εθνική και υπερεθνική νομοθεσία.

Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά της υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής δεν προορίζεται για χρήση από ανήλικους. Σε περίπτωση που η πλοήγηση στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται από ανήλικο αυτή επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης συγκατάθεσης και της επίβλεψης ενός ενήλικα/κηδεμόνα, ο οποίος θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην εταιρεία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή/και τρίτους.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Ρητά απαγορεύεται:

Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από την ιστοσελίδα (web harvesting/web scraping).

Περιορισμός Ευθύνης

Με την είσοδο σας στην παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση της γίνεται με δική σας ευθύνη. Τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων κλπ. από την παρούσα ιστοσελίδα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών της πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της εταιρείας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της εταιρείας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εγγράφων, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ονόματος χώρου (domain name), λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται πως οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή τρίτων (που χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε συμμόρφωση με αυτή) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά για προσωπική – ιδιωτική χρήση, χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, υπό την προϋπόθεση, ότι με την ενέργεια αυτή δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της εταιρείας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή τρίτων.

Σύνδεσμοι (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Η ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). H ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ δεν εγγυάται ούτε δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολικής ή μερικής, στην ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού. Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική ευθύνη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την εταιρεία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και κάθε συνεργάτη αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια ή/και στους συνεργάτες της, εξαιτίας της παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Πάγια επιδίωξη μας είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στην περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο, τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .